УСЛОВИЯ 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В ОНЛАЙН МАГАЗИН SIBELLEBAGS.BG ЗА ДАМСКИ КОЖЕНИ ЧАНТИ И АКСЕСОАРИ. 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ И РЕГИСТРИРАНЕТО НА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ НЕГО, СЕ СЧИТА ЗА СЪГЛАСИЕ С ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ. SIBELLEBAGS.BG ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ПРОМЕНЯ УСЛОВИЯТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗВЕСТИЕ, КАТО ПРОМЕНЕНИТЕ УСЛОВИЯ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В САЙТА. 

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от SIBELLEBAGS.bg

I. ПРЕДМЕТ 

чл.1 НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ "ЕсЕмДжей" ООД, гр. София, кв. Драгалевци, ул. Глухарче №20, представлявано от Мария Златовчена и Стефани Тодорова, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК , и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин "SIBELLEBAGS.BG", наричан по-долу "ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН"

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 

чл.2 Информация съгласно ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ и ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ: 

1. Наименоварие на доставчика: "ЕСЕМДЖЕЙ" ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Драгалевци, ул. Глухарче №20 

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, рейон Триадица, ул. Княз Борис I №94, магазин №6

4. Данни за кореспонденция:  ПК 1000, гр. София,район Триадица, ул. Княз Борис I 94, магазин №6, SiBelle

Email: sibellebags@gmail.com

Тел.: + 359 877 878769

         + 359 893 469893

5. Вписване в публичните регистри: ЕИК 203957404

6. Регистрация по закон за данък върху добавената стойност № : BG203957404

7. Надзорни органи

(1) КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Адрес: гр. София, ул. Иван Евстатиев Гешов №15 

Тел. 02 940 20 46

e-mail: kzld@government.bg

Уеб сайт: www.kzld.com

(2) КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Адрес: гр. София, 1000, пл. Славейков 4а, ет. 3,4 и 6

тел. 02 980 25 24

Гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

чл. 3 ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е електронен магазин, достъпен на адрес www.sibellebags.bg в Интернет, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключат договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, включително следното: 

1. да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, чрез интерфейса на магазина в Интернет;

2. да извършват електронни заявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ,чрез интерфейса на страницата на магазина в интернет, на Facebook страницата или чрез някоя от другите форми за контакти, предоставени от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

3. да сключват договори за покупко-продажба на стоки, пердлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. да извършва всякакви плащания във връзка със сключените договори за покупко-продажба и доставка  на стоките, съгласно поддържаните методи за плащане от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

5. да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. да да бъдат уведомявани за правата , произтичащи от закона , предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в интернет.

чл.4 ДОСТАВЧИКЪТ  доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

чл.5 (1)  ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор с ДОСТАВЧИКА за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, чрез интерфейса на странизата на магазина в Интернет на адрес www.sibellebags.bg или чрез друго средство за комуникация от разстояние;

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се задължава да достави и прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него , чрез интерфейса стоки;

(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е сегашните общи условия;

(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки в срокове и при условия, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия;

(5) Цената на доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. 

чл.6 (1)ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ;

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯ  е въвел име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

чл. 7 (1)За използване на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронен магазин изисква регистрация;

(2) Името и паролата се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА;

(3) с попълването на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва;

(4) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация, чрез изпращаненто на писмо на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора за електронната пратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от доставчика. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията в случай на промяна. 

(5) при извършване на регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ своевременно актуализира данните, посочени  в регистрацията му, ако има промяна;

(6) В случай, че за регистрацията се използва профил в уеб социална мрежа или друга мрежа, за страна по договора се счита титуляра на съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентификация на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа. 

чл. 8 (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и всеки следващ посочен от него електронен адрес, използван за обмен на изявления между ДОСТАВЧИКА И ПОЛЗВАТЕЛЯ, се счита за ОСНОВЕН ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС по смисъла на тези общи условияр ПОЛЗВАТЕЛЯ има право да променя своя електронен адрес в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН; 

(2) При постъпване на заявка за промяна на основния електронен адрес за контакт, ДОСТАВЧИКЪТ изпраща искане за потвърждаване на промяната. Искането се изпраща до ПОТРЕБИТЕЛЯ на неговия нов контактен електронен адрес.

(3) Доставчикът информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за промяната чрез електронно писмо, изпратено на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ основен контактен адрес преди извършването на промяната му;

(4) Доставчикът не носи отговорност пред ПОЛЗВАТЕЛЯ за неправомерна промяна на основния контактен електронен адрес.

(5) Доставчикът може да изиска от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес вв специфични случаи. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

чл.8 (1) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН СЕ ЗАДЪЛЖАВА: 

- да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни;

- да достави в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стоки;

- преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност, без това да нарушава целостта или качеството на артикула;

- има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомление. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката;

-при липса на складова наличност от заявената стока, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е длъжен в рамките на един работен ден след получаването на заявката за покупка, да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес за кореспонденция; 

-ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се задължава след получаване на заявлението от клиента, да му достави желаната стока или да информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за други обстоятелства относно заявката му;

- гарантира, че всички продукти за фабрично нови, неизползвани, освен в случаите когато това не е упоменато изрично. 

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯ се задължава:

- да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

- да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

- да заплати разходите по доставка според условията описани  в информацията за доставка и плащане на стоки;

- да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

чл. 9  Правилата на настоящия раздел се прилагат спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод че са потребители по смисъла на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ.

чл.10 (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от доставчика са определени в профила на всеки артикул на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ДОСТАВЧИКА в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(3) Стойността на пощенстките и транспортните разходи, невключени в цената на стоката, се определя от ДОСТАВЧИКА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в един от следните моменти: в профила на всяка една от стоките на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ДОСТАВЧИКА;

(5) Информацията предоставена на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й в сайта на ДОСТАВЧИКА;

(6) ДОСТАВЧИКЪТ задължително посочва условията доставката на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(7) ДОСТАВЧИКЪТ посочва преди сключването на договора обща стойност на поръчката с всички съдържащи се артикули.

чл. 11 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да приема авансово плащане за сключениет с ПОТРЕБИТЕЛЯ договор за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка;

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на доставчика цената за доставката на стоки и стоките преди или в момента на получаване на поръчката. 

чл.12 (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право , без да дължи неустойки или обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 дни считано от датата на получаване на поръчката. 

(2) ПРАВОТО НА ОТКАЗ ПО АЛ.1 не се прилага в случаите, когато доставката на стоката зависи от колебанията на финансовия пазар, които ДОСТАВЧИКЪТ не е в състояние да предвиди, когато стоката е изработена или внесена по индивидуална поръчка на ПОТРЕБИТЕЛЯ или когато е упоменато, че изрично не могат да бъдат върнати, защото това би повлияло негативно на качествените им характеристики;

(3) В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ по ал.1, Доставчикът е задължен да изплати дължимата на ПОТРЕБИТЕЛЯ сума, като извади от нея сумата за доставка, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не я е заплатил отделно по собствена инициатива. 

(4) ПОТРЕИТЕЛЯ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА СТОКИ, тяхното качество и безопасност по време на срока от ал.1. 

VI. ДОСТАВКА 

чл. 13 (1) Срокът за доставка  на стоката и началния момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ И ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, то срокът за доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката към ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ в писмен вид и да възстанови платените суми, ако има такива, в срок до 30 работни дни. 

(4) В случаите по ал.3, ДОСТАВЧИКЪТ има право да достави на ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки със същото качество и цена. ДОСТАВЧИКЪТ уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнение на договора. 

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора по ал.4, разходите за връщане на стоките са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ. 

чл. 14 (1) ДОСТАВЧИКЪТ предава стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ в определени при сключването на договора срокове.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните, ДОСТАВЧИКЪТ доставя стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца от датата на поръчка. 

чл. 15 ПОЛЗВАТЕЛЯ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ДОСТАВМИКА и ако не отговарят на изискванията да уведоми незабавно за това ДОСТАВЧИКА.

чл. 16 ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКА, когато тя му бъде доставена при някое от следните условия: 

- доставената стока явно не съответства на заявената покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

- цената, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заплати, не съответства на дължимата цена;

- при несъответствие на заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да се установи в момента на ДОСТАВКА. 

чл. 17 При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 

чл. 18 При отказ за получаване на стока извън описаните в чл. 16 случаи, отказът се счита за НЕОСНОВАТЕЛЕН и ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщате на стоката. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ и длъжен да обезщети ПОЛЗВАТЕЛЯ за всички вреди и пропуснати ползи, включително всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. 

чл. 19 В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е намерен на посочения от него адрес за изпълнение на доставка или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в уговорения срок, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се освобождава от задължението си да достави заявената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока. ПОТРЕБИТЕЛЯ може да заяви и потвърди желанието си да получи стоката в нов срок и след изтичане на срока за доставка, като в този случай дължи всички разходи и започва да тече нов срок за изпълнение. 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

чл.   20 ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ПОЛАГА НЕОБХОДИМАТА ГРИЖА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА СТАНАЛИ ИЗВЕСТНИ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОКУПКА. ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ОТПАДА, АКО КЛИЕНТА ПРЕДОСТАВИ НЕВЕРНИ ДАННИ;

ЧЛ. 21 ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КЛАУЗИТЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН МОЖЕ ДА ПОЛЗВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА ЕДИНСТВЕНО И АМО ЗА ЦЕЛИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА;

ЧЛ.22 ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ИМА ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА СТОКИ и/или услуги на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случаите на изрично НЕСЪГЛАСИЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено на email адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Всякакви други цели, за които се използваните данни, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни права, интернет етиката , правилата на морала и добрите нрави. 

чл. 23 ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на ползвателя, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпраща данни само нае- mail адреса Ползвателя, посочен в момента на регистрация. 

чл.24 Във всеки момент ДОСТАВЧИКЪТ има право да поиска от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверност на всяко едно от обявените по време на регистрация лични данни и обстоятелства. 

чл. 25 В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯ в някакъв момент е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената "ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗГУБЕНИ ИЛИ ЗАБРАВЕНИ имена и ПАРОЛИ" на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

VIII. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

чл. 26 (1) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица- държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

(2) Е получил изрично писмено съгласие от ПОТРЕБИТЕЛЯ;

(3) Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателсво са оправомощени да изискат и събират такава информация;

(4) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 

IX. ОТГОВОРНОСТ

чл. 27 (1)ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди- включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в ГЛОБАЛНАТА МРЕЖА НА ИНТЕРНЕТ и предоставянето на услуги извън контрола на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) При посочен неверен или сгешен адрес, лице за контакт и/или телефон при подаване н азаявка към ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН електронния магазин не е обвързан с каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката;

(3)ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.

(4) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не носи отговорност , ако клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направената поръчка;

(5) ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.

X. АРБИТРАЖ

чл. 28 Всички спорове породени между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДОСТАВЧИКА се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове , породени от договора между ДОСТАВЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от КОМПЕТЕНТНИЯ СЪД СЪОБРАЗНО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

чл. 29 Когато ДОСТАВЧИКЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 на ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца , считано от датата за получаване на стоката. Когато информацията по този член е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същия започва да тече от датата на предоставянето й.

чл.30 Настоящите общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи: 

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

- едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

- при изземване на стоката от държавни органи;

- в случай на заличаване на регистрцията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените , но неизпълнени договори остават в сила и подлежат на изпълнение;

- в случай на упражнение на право на отказ съгласно чл. 55 от ЗАКОН  ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

чл. 31(1) Настоящите общи условия моган да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което той не е длъжен да уведоми предварително ПОЛЗВАТЕЛЯ, но е длъжен да публикува изменените общи условия на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. 

(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи уловия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след като той се съгласи и има право да заяви, че ги отхвърля и да прекрати РЕГИСТРАЦИЯТА си на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН магазин;

(3) ДОСТАВЧИКЪТ публикува измененията на интернет сайт www.sibellebags.bg

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

чл. 32 Евентоалната недействителност на някоя от разпоредбите по тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

чл. 33 За неуредените по този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 

чл. 34 Всички спорове между страните се решават или в духа на разбирателство или ако това е невъзможно, разрешаването ще става с помощта на КОМПЕТЕНТЕН СЪД или КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. 

чл. 35 Настоящите общи условия влизат в сила за всички ползватели на 01.09.2016 година.

SIBELLE BAGS се стреми да доставя най-доброто качество на кожени чанти и да работи за подобряване на обслужването и връзката с клиента на всяко равнище!